www.321eastern-thailand.com
วันนี้ 115
เมื่อวาน 97
สัปดาห์นี้ 212
สัปดาห์ก่อน 1,842
เดือนนี้ 799
เดือนก่อน 9,992
ทั้งหมด 667,411
  Your IP :44.200.137.63
ขายที่ดิน 16,797 ไร่ 3 ตำบล จังหวัดปราจีนบุรี
พิเศษ 3,500,000,000 ลดเหลือ
3,000,000,000.-
ที่ดิน 3 ตำบล ถนนหลักล้อมรอบที่ดินทุกด้ำน เช่น ถนน 304, ถนน 33, ถนน2006, ถนน 359, ถนน 3079 ตั้งอยู่ใจกลำงกำรติดต่อของภำคตะวันออก ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภำคอีสำน) และยังมีเส้นทำงที่ง่ำยต่อกำรเดินทำงไปประเทศกัมพูชำ ด้วยตำแหน่งที่ดินที่อยู่ตรงกลำงของกำรเชื่อมต่อระหว่ำงภำคทำให้สำมำรถปรับปรุงพัฒนำที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้หลำยรูปแบบ เช่น
พัฒนำเป็นนิคมอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ซึ่งสำมำรถปรับเป็นนิคมอุตสำหกรรมได้หลำยรูปแบบ เช่น นิคมกำรไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (มีรัฐบำลรับซื้อแน่นอน) นิคมกำรไฟฟ้ำพลังงำนลม (มีรัฐบำลรับซื้อแน่นอน) นิคมอุตสำหกรรมกำรเกษตรครบวงจร (ครัวไทย สู่ครัวโลก) นิคมอุตสำหกรรมยำนยนต์ และโลจิสติกส์
โทร 098-7979-755
Line :supertree3321
 
รหัสสินค้า : Big land 16652
Share on Facebook
 
 

เสนอขายที่ดิน 16,797 ไร่ กบินทร์บุรี

ที่ดิน 3 ตำบล ถนนหลักล้อมรอบที่ดินทุกด้าน เช่น
ถนน 304,  ถนน 33,  ถนน2006,  ถนน 359,  ถนน 3079
ตั้งอยู่ใจกลางการติดต่อของภาคตะวันออก  ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) และยังมีเส้นทางที่ง่ายต่อการเดินทางไปประเทศกัมพูชา  ด้วยตำแหน่งที่ดินที่อยู่ตรงกลางของการเชื่อมต่อระหว่างภาคทำให้สามารถปรับปรุงพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้หลายรูปแบบ เช่น

พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถปรับเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้หลายรูปแบบ เช่น
นิคมการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (มีรัฐบาลรับซื้อแน่นอน)
นิคมการไฟฟ้าพลังงานลม (มีรัฐบาลรับซื้อแน่นอน)
นิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร (ครัวไทย สู่ครัวโลก)
นิคมอุตสาหกรรมยานยนต์ และโลจิสติกส์

ที่ดินกว้างประมาณ 5.7 กิโลเมตร และยาวสุดประมาณ 7.5 กิโลเมตร เนื้อโดยรวมประมาณ 34 ตารางกิโลเมตร

- 8 กม.ถึงถนนสำย 33
- 10 กม.ถึงถนนสำย 304
- 11 กม.ถึงถนนสำย 359
- 26 กม.ถึงตัวเมืองจังหวัดปรำจีนบุรี
- 28 กม.ถึงนิคมอุตสำหกรรม 304 อินดัสเตรียลปำร์ค ปรำจีนบุรี
- 35 กม.ถึงถนน 3079
- 38 กม.ถึงนิคมอุตสำหกรรมโรจนะปรำจีนบุรี
- 40 กม.ถึงจังหวัดสระแก้ว
- 73 กม.ถึงนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ ฉะเชิงเทรำ
- 92 กม.ถึงกัมพูชำ
- 97 กม.ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรำ
- 130 กม.ถึงนิคมอุตสำหกรรมเหมรำช2 ชลบุรี
- 135 กม.ถึงจังหวัดชลบุรี
- 136 กม.ถึงนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี สมุทรปรำกำร
- 140 กม.ถึงนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชบ่อวิน ชลบุรี
- 148 กม.ถึงนิคมอุตสำหกรรมอีสเทร์นซีบอร์ด ระยอง
- 156 กม.ถึงจังหวดนครรำชสีมำ
- 160 กม.ถึงนิคมอุตสำหกรรมโรจนะ2 อยุธยำ
- 162 กม.ถึงนิคมอุตสำหกรรมบำงปู
- 210 กม.ถึงระยอง
- 256 กม.ถึงบุรีรัมย์

โดยสามารถแบ่งแยกหลักฐานตามเอกสารที่ดินดังต่อไปนี้
 

หลักฐาน

ต.ย่านรี

ต.วังตะเคียน

ต.บ่อทอง

แปลง

ไร่

โฉนด

11,754

2,815

56

721

14,625

นส.3ก

250

1,922

-

75

2,172

รวม

796

16,797

 

สรุปที่ดิน

1. เนื้อที่ติดต่อกัน 3 ตำบล
2. รวม 16,797 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา

 

เงื่อนไข การซื้อ

1.      ขายรวมเฉลี่ยไร่ละ 185,000 บาท

2.      มัดจำ 30%

3.      สัญญามัดจำ 3-4 เดือน 

4.     หากผู้ขาย ไม่สามารถขายที่ดินทั้งหมดตามสัญญามัดจำ และไม่สามารถเคลียปัญหาทั้งหมดตามระยะเวลาในสัญญามัดจำ อันทำให้การซื้อขายไม่เกิดขึ้นจริงตามระยะเวลาที่ผู้ขายเสนอขาย  ผู้ขายยินดีจ่ายเงินมัดจำทั้งหมดคืนให้ผู้ซื้อ บวกค่าดอกเบี้ย 10% ของเงินมัดจำ

ดูแผนที่ที่นี่

 

 
 
 
 
Copyright © 2013-2015 321eastern-thailand All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus